Vlerësimi i mirëqenies së fëmijës – Nëntor 2010 – Janar 2011

Studimi synoi vlerësimin e mirëqenies së fëmijëve përmes intervistave të bëra në shkolla.
Studimi ka rezultuar me raportin përfundimtar për mirëqenien e fëmijëve në Kosovë.