Konsulencë për vlerësimin e vetëdijes dhe nivelin e kënaqësisë me programin e risistemimit të TMK-së – Tetor 2009 – Dhjetor 2009

Objektivi i projektit ishte që të analizojë nëse një mostër reprezentative e shoqërisë kosovare janë të vetëdijshëm për ekzistencën e programit të risistemimit të TMK-së, të skemës së pensioneve të administruar nga Qeveria e Kosovës dhe nëse ata janë të kënaqur me përkrahjen e dhënë.

Programi ka dhënë prova mbi vedijësimin e shoqërisë kosovare për ekzistimin e programit të risistemimit të TMK-së, skemën e pensioneve të administruar nga Qeveria e Kosovës dhe nivelin e kënaqësisë se shoqërisë kosovare me përkrahjen e dhënë nga programi.