Udhëheqja dhe pjesëmarrja e grave në ndërtimin e paqes dhe të sigurisë – Korrik 2013

Projekti kishte për qëllim kryerjen e një studimi bazik në hulumtim mbi "Gratë, Paqen dhe Sigurinë" në tërë Kosovën.