Programi për përmbarim dhe legjislacion komercial (CLE) – Maj 2013 – Maj 2016

Qëllimi i projektit ishte për të përcaktuar qëndrimet e qytetarëve ndaj përmbaruesve, si janë përdorur kontratat, komuniteti i biznesit
probleme me legjislacionin tregtar, çështjet gjinore që kanë të bëjnë me të drejtat e pronësisë, operacionet e biznesit dhe çështjet e regjistrimit.