Dhuna në familje – Prill 2012 – Prill 2013

Projekti kishte për qëllim kryerjen e një studimi bazë në dimensione të ndryshme të prevalencës së dhunës në familje DV / GBV dhe faktorëve të rrezikut, si pjesë e Programit të Përbashkët OINT mbi Dhunën në Familje në Kosovë. Në mënyrë që të kuptohet ky fenomen gjithëpërfshirës i dhunës në familje DV / DHBGJ studimi u zhvillua në këto pilot komuna: Dragash / Dragaš, Gjakovë / Djakovica, dhe Gjilan / Gnjilane për të identifikuar llojet e shërbimeve për viktimat dhe dëshmitarët e dhunës në familje DV / DHBGJ si dhe pikat e forta të komunitetit dhe strategjitë e ndërhyrjes për të parandaluar dhe për t'iu përgjigjur kësaj dhune DV / GBV. Rezultatet e këtij projekti u prezantuan në raportin përfundimtar.