Zhvillimi i Kapaciteteve në Sektorin e Arsimit Fillor (CDBE) – Prill 2012 – Tetor 2012

Projekti synonte përmirësimin e cilësisë së arsimit fillor për të gjithë fëmijët në Kosovë. Projekti është bazuar në një adaptim në sistemin për zhvillimin e shkollës, duke punuar në nivele dhe dimensione të ndryshme. Qëllimi i këtij bashkëpunimi ishte për të mbështetur GIC-CDBE në zbatimin e instrumenteve përkatëse, mbledhjen e të dhënave dhe analizën e tyre.