SOS Fshatërat e fëmijëve në Kosovë – Maj 2012 – Qershor 2012

Projekti synonte zhvillimin e një pyetësori i cili ka të bëjë me identifikimin e tregut të duhur të punës për lloje të ndryshme të pozitave; Hulumtimi mbi pagat; ekzistenca e vendeve të ndryshme të punës dhe krahasimi i pagave; punësimi dhe pagat brenda familjeve.

Procesi i zhvillimit të pyetësorit ishte si vijon: Konsultimet me ekipin SOS, zhvillimin e pilot pyetësorëve, etj. Të gjitha pyetjet janë zhvilluar në konsultime dhe të miratuara nga SOS.