Zhvillimi i Kapaciteteve në Sektorin e Arsimit Fillor (CDBE) – Dhjetor 2011 – Janar 2012

Projekti synonte përmirësimin e cilësisë së arsimit fillor për të gjithë fëmijët në Kosovë. Projekti është bazuar në një adaptim në sistemin për zhvillimin e shkollës, duke punuar në nivele dhe dimensione të ndryshme. Fokusi i Zhvillimit të Kapaciteteve në Sektorin e Arsimit Fillor në Kosovë (CDBE) ka qenë në implementimin e masave brenda strategjisë sektoriale, duke synuar forcimin e kapaciteteve, përmirësimin e menaxhmentit të shkollës dhe lidershipit si dhe të ndihmoj në formësimin profesional të mësimdhënësve duke përfshirë edhe përkrahjen për programet e edukimit jo-formal si pjesë përbërëse e sistemit të edukimit gjithëpërfshirës.