Publikimi i Projekti Europian në Kosovë për anketimin në shkolla mbi alkoholin dhe drogat e tjera (ESPAD) – Korrik 2011 – Dhjetor 2011

Ky studim synoi të ofrojë prova të rinjëve shqiptar dhe serb të Kosovës për përdorimin e alkoolit, duhanit dhe drogave.

Studimi ka dhënë dëshmi për nivelin e përdorimit të alkoolit, duhanit dhe drogave në mesin e të rinjëve kosovarë në krahasim me vendet tjera evropiane i cili rezultoi me publikimin e raportit përfundimtar.