Kryerja e studimit të biznesit në tërë Kosovën – Prill 2011 – Maj 2011

Ky studim synonte përcaktimin se çfarë lloj kontratash janë me më shumë gjasa të çojnë në mosmarrëveshje dhe çfarë problemesh mund të hasin bizneset me kontratat, ose bizneset me transaksione pa kontrata.

Studimi rezultoi me raportin i cili përcaktoi kontratat me më shumë gjasa të përdoren nga bizneset, përvojat me problemet e bizneseve dhe transaksionet e bizneseve pa kontrata.